WSPÓŁPRACA

z otoczeniem społecznym i gospodarczym

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska - Niedworok

Wśród licznych działań mających na celu współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym na szczegółną uwagę zasługują:

 • Współpraca z funkcjonującymi w regionie, instytucjami ochrony zdrowia, w celu realizacji wybranych zadań dydaktycznych, np.: Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 • Udział w konferencjach i akcjach na rzecz społeczności aglomeracji śląskiej.
 • Członkostwo i współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi, które kształtują najnowsze trendy naukowo-dydaktyczne w zakresie swoich dziedzin: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Europejskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Dietetyki.
 • A ponadto:
 • Opinia o innowacyjności do konkursu nr RPSL 03.02.0 dla przedsiębiorstwa Czanieckie Makarony sp. zoo dotyczącej opracowania i wdrożenia nowej kompozycji środków spożywczych,  jakimi są makarony z Czańca. 2015r.
 • Ekspertyza dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca do ukończenia 5 roku życia” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 2018 r. na zlecenie MZ w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca do ukończenia 5 roku życia”  jako świadczenia gwarantowanego.
 • Projekt „Innowacja w świadczeniu usług medycznych związanych z terapią zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: 1. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
 • Projekt „Innowacja w świadczeniu usług w zakresie sportów kwalifikowanych”. Projekt realizowany WND-RPSL.01.02.00-24-0630/17/003.
 • Współprzewodnicząca Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr - na wniosek z 2017 r. dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
 • Opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej dla zdrowia publicznego w 2018 r.

 Ponadto współpraca z:

    1.Przedsiębiorstwem „Vini” – na mocy porozumienia Śląskiego Uniwersytetu Meducznego w Katowicach w zakresie:

 • podejmowania inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych programów badawczych dotyczących opracowania nowych technologii produktów spożywczych, realizację prac dyplomowych przez studentów,
 • udziału w prowadzonych badaniach w zakresie fizjologii, biologii, biotechnologii, dietetyki, technologii żywności,
 • wymiany wyników prac technologicznych i innych informacji naukowych służących osiągnięciu celów badawczych.
 1. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach – przedstawiałam prezentacje opracowań naukowych w cyklu konferencji realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach „Bądź zdrów”    I, II, III Międzynarodowa Konferencja w latach  2013,2014,2015.
 2. Urzędem Gminy Siemianowice Śl. w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i nauczycieli szkół podstawowych. Realizacja wspólnego grantu: „Ścieżki Kopernika” – 2017-2019 NCBiR. Ponadto brałam udział w organizowanych przez gminę konferencjach.
 3. Współpraca z GPLR „Familia” Sp. z o. o. Siemianowice Śl. na mocy porozumienia o współpracy naukowej z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Badania dotyczyły oceny stanu odżywienia, nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży ze szkół na terenie miasta. Uzyskane wyniki upowszechniono poprzez przekazanie ich władzom miasta, stały się też tematem rozprawy doktorskiej, której byłam promotorem.
 4. Brałam udział w projekcie: „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji  śląskiej”. Wygłosiłam w 2018 r. 6 wykładów: ŻYWNOŚĆ WSPÓŁCZESNA DROGA DO ZDROWIA CZY CHOROBY dla słuchaczy Uniwersytetów  III wieku –
 5. Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu, 
 6. Tarnogórskiego Stowarzyszenia - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach
 7. Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piekarach Śl.,
 8. Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu,
 9. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach,
 10. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, w 2014 roku została wybrana przez Uniwersytet Toho (Japonia) do grupy 12 przedstawicieli polskich uczelni medycznych, ośrodków badawczych oraz Centrum Innowacji w Medycynie, którzy wzięli udział w trzech wydarzeniach w  ramach programu promocji polskiej nauki w Japonii, realizowanego z inicjatywy Ambasady RP w Tokio:

 • seminarium na Uniwersytecie Toho,
 • seminarium na International University of Health and Welfare,
 • spotkanie na Uniwersytecie Juntendo.

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00